REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FERINI

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym FERINI, zwany dalej Sklepem. Dokument ten reguluje ogólne warunki związane z procesem dokonywania Zamówień i ich realizacji. W skład oferty Sklepu wchodzą te Towary, które zostały wymienione w katalogu Sklepu w chwili sprzedaży. Właścicielem Sklepu jest Iwona Flejszman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FERINI IWONA FLEJSZMAN, ul. Sosnowa 10, 87-162 Lubicz Górny, NIP: 8791465678.

 

Słowniczek:

Regulamin- niniejszy Regulamin sklepu internetowego FERINI,

Sklep- Sklep internetowy znajdującym się pod adresem: ferini.pl, którego właścicielem jest Iwona Flejszman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FERINI IWONA FLEJSZMAN, ul. Sosnowa 10, 87-162 Lubicz Górny, NIP: 8791465678,

Zamówienie-  dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej,

Klient- osoba składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu,

Sprzedający - Iwona Flejszman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FERINI IWONA -FLEJSZMAN, ul. Sosnowa 10, 87-162 Lubicz Górny, NIP: 8791465678,

Towar – produkt, który można kupić za pośrednictwem Sklepu,

Polityka prywatności – Polityka prywatności Sklepu,

Konto - zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego dane osobowe przekazane do Sklepu, a także o aktywności w Sklepie.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin Sklepu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwana dalej ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach   Sklepu;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu bez rejestracji konta;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

3. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne pełnoletnie (lub posiadające zgodę opiekunów) jako konsumenci w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców.

4. Możliwość dokonywania zakupów będzie odbywało się w 2 opcjach: po zarejestrowaniu Konta danego Klienta, a także bez zakładania Konta przez Klienta– jako gość.

5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy Zamówienie zostanie wysłane.

6. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

7.Klienci, którzy chcą zapoznać się z treścią Regulaminu mogą uzyskać do niego dostęp w każdym czasie. Treść Regulaminu umieszczona jest na stronie Sklepu.

 

II. REJESTRACJA KONTA ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Rejestracja Konta w Sklepie jest dobrowolna.

 1. Warunkiem rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz wypełnienie formularza poprzez wprowadzenie danych osobowych oznaczonych w polach jako obowiązkowe.
 2. Klient może również dokonać zakupu Towarów oferowanych w Sklepie bez zakładania Konta jako gość po uprzednim wypełnieniu formularza zakupowego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

3. Sprzedający ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych,  zobowiązuje się do podjęcia optymalnych środków technicznych oraz organizacyjnych. Wskazane środki będą odpowiednimi co do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,

3) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

4) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu i Polityką Prywatności.

 

III. INFORMACJE O TOWARACH

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT  oraz wszelkie inne składniki.
 2. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, które to znajdują się w ofercie. Sklep zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia nowych towarów jak i ich usunięcia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania oraz odwoływania promocji.
 6. Prawa do korzystania z wszelkich informacji, w tym wzorów przemysłowych, znaków towarowych, zdjęć oraz aplikacji wykorzystywanych przez Sklep przysługuje Sprzedającemu. Bez zgody Sprzedającego niemożliwe jest kopiowanie, rozpowszechnianie jak również używanie do celów handlowych czy prezentacji własności intelektualnej posiadanej przez niego na innych stronach internetowych.
 7. W sytuacji, w której towar posiada ewentualne wady, w opisie zostanie poczyniona stosowna informacja.

IV. ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie zalogować się na Konto lub skorzystać z opcji składania Zamówień bez zakładania konta, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka. Koszyk może być w dowolnym momencie przeglądany.
 3. W celu wysłania Zamówienia w opcji bez zakładania Konta, niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przy wypełnianiu formularza Zamówienia.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę wyłącznie poprzez mechanizm Sklepu.
 6. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
 7. Minimalna wartość zamówienia przy nie uwzględnieniu kosztów przesyłki wynosi odpowiednio tyle ile najniższa wartość dostępnego w Sklepie Towaru.
 8. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Klientem uważana jest za zawartą z momentem przekazania potwierdzenia dokonania zakupu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 9. Sprzedający w celu dostarczenia zamówienia zastrzega na swoją rzecz prawo do wystosowania prośby o potwierdzenie zamówienia bądź też weryfikacji danych adresowych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży zawarta zostaje zgodnie z niniejszym Regulaminem jak również obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest w języku polskim.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów lub osób korzystających ze Sklepu znajdują się w Polityce prywatności, której treść znajduje się na stronie Sklepu.

VI. PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

 - na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dokonania zamówienia.

- za pobraniem przesyłki.

2. Wraz z zmówieniem dostarczony zostanie dowód zakupu/paragon oraz jeżeli Klient będzie tego żądał – faktura VAT.

3. Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na przesłanie dowodu zakupu oraz faktury w formie elektronicznej na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W trakcie składania Zamówienia Klient wskazuje adres, na który ma odbyć się dostawa Towarów.
 3. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera.
 4. Koszty dostawy Towarów zobowiązany jest pokryć Klient.
 5. Podczas składania Zamówienia, koszty dostawy zostaną każdorazowo wskazane (zostaną zliczone automatycznie).
 6. Czas realizacji Zamówienia (tj. nadanie przesyłki)  w przypadku zapłaty należności na rachunek bankowy liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty i wynosi do 5 dni roboczych.
 7. W przypadku wybory opcji zapłaty za pobraniem, Czas realizacji Zamówienia (tj. nadanie przesyłki) liczy się od momentu zawarcia umowy i wynosi do 5 dni roboczych.
 8. W chwili odbioru Towaru Sprzedający prosi, o sprawdzenie czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.  W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami, Sprawdzenie przesyłki jest obowiązkowe.

VIII . ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni roboczych zgodnie z pouczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W oświadczeniu należy podać numer konta bankowego, na które zostanie przelana wartość zamówienia.
 5. Towar podlegający zwrotowi, musi być w stanie, w którym został dostarczony do Klienta. Klient może dokonać sprawdzenia towaru w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Kosztami zwrotu towaru zostaje obciążony Klient. W przypadku, gdy przyczyna zwrotu wystąpiła z winy Sprzedającego to on ponosi koszty związane ze zwrotem zamówionego towaru.
 8. Klient może odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

IX. RĘKOJMIA

 1. Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru.
 2. Przysługujące Klientowi uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeksu cywilny.
 3. Klient może dokonać zgłoszenia z tytułu rękojmi pisemnie lub na adres e-mail Sklepu wskazany jako adres e-mail kontaktowy z właścicielem Sklepu.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy Kodeks cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z 2020 poz. 875), zwany dalej Kodeksem Cywilnym.

 1. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedajacego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta będącego konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny alb o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedającego zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Towar na adres prowadzonej działalności przez Sprzedającego wskazany na początku Regulaminu

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta będącego konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedającemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
 1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

  1) Zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu,

 2. Informacja dla pozostałych Klientów o zmianie treści Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Sklepu.