Część I. Zakres obowiązywania

 1. Właściciel sklepu internetowego, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego, zwany dalej SKLEPEM, czyli Iwona Flejszman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FERINI IWONA FLEJSZMAN, ul. Sosnowa 10, 87-162 Lubicz Górny, NIP: 8791465678, zwana dalej ADMINISTATOREM, jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi (niezależnie czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie).

 2. Celem tej Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez  w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem SKLEPU. Wszelkie działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, m.in. RODO czy Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.1000). Niniejsza Polityka prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.

 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności jest osoba, która kontaktuje się z Administratorem w związku z prowadzeniem SKLEPU, a także dokonująca zakupów za pośrednictwem SKLEPU, a także dokonująca działać już po zawarciu umowy sprzedaży (reklamacja, odstąpienie od umowy).

 4. Kontem w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności jest zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego dane osobowe przekazane do SKLEPU, a także o aktywności w SKLEPIE.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez ADMINISTATORA w ramach funkcjonowania SKLEPU, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej zostały opisane najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z opcji udostępnionych w ramach prowadzenia SKLEPU.

1) Dane Konta i dane profilowe oraz kontaktowe: Wymagamy  w przypadku założenia Konta podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę oraz świadczyć usługi związane z posiadaniem Konta z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej:

 • Wybrany przez Użytkownika login, hasło adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu do doręczeń, telefon kontaktowy.

Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie poda tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć  umowy w związku z rejestracją Konta i korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem Konta.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (np. wystawienie FV). Poza tymi przypadkami podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

2) Dane niezbędne do zawarcia umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie zakłada Konta: w przypadku, gdy Użytkownik nie chce założyć Konta w celu zawarcia umowy potrzebne są nam następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adresu do doręczeń, telefon kontaktowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (np. wystawienie FV). Poza tymi przypadkami podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3) Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne, w tym adres IP: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes ADMINISTRATORA lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP, (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do SKLEPU, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu można poprawić np. jakość świadczonych przez usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze SKLEPU w jakikolwiek sposób.

Część III. Adres IP, pliki cookies i inne programy i urządzenia wspomagające SKLEP

 

 1. ADMINISTATOR za pośrednictwem SKLEPU może gromadzić w ramach świadczonych usług dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies w ramach użycia Google Analytics.
 2. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.

 4. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym

 5. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.

 6. Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

 7. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów ADMINISTRATORA, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 8. Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 9. Uprawnienie ADMINISTRATORA do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez ADMINISTRATORA.

 10. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
 11. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje RODO konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.
 12. Proces aktualizacji może potrwać do 24 godzin.
 13. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 14. Pliki cookies są przechowywane przez okres niezbędny do czasu na jaki zostały wytworzone, po tym czasie zostaną usunięte.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. ADMINISTRATOR przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • Gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z umowy sprzedaży, w tym do:

1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,

2) kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika,

3) obsługi reklamacji,

4) obsługi Użytkownika po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA, którym jest:

1) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług ADMINISTRATORA,

2) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody:

1) dopasowanie reklam i treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach SKLEPU,

2) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług ADMINISTATORA,

3) przesyłanie informacji handlowych w formie newslettera

2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla innych celów niż powyżej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona – zawsze jest to możliwe poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane, dopóki zgoda nie zostanie wycofana albo zdezaktualizuje się cel ich przetwarzania.

Część V. Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja

 1. ADMINISTATOR gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  Z prawa do sprostowania danych można skorzystać jeśli Użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne – należy skontaktować się w tej sprawie z ADMINISTRATOREM.

  Z prawa do usunięcia danych można skorzystać: jeśli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ADMINISTATORA; zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych można skorzystać, jeśli Użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający ADMINISTRATOROWI sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte;.

  Z prawa do przeniesienia danych można skorzystać jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 2. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa sprzeciwu odnośnie profilowania danych, powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies.

 3. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Część VI. Udostępnianie danych

 1. ADMINISTRATOR może przekazać następującym podmiotom trzecim dane osobowe Użytkowników: podmiotom współpracującym z ADMINISTRATOREM prowadzącym serwisy internetowe lub aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne), a także prowadzącym księgowość oraz kancelarii prawnej.
 2. ADMINISTRATOR może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, usług analitycznych, usług windykacyjnych), w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby ADMINISTRATORA), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki prywatności;.

Część VII. Czy przekazywane są dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Część VIII. Środki bezpieczeństwa

Wszystkie zbierane przez ADMINISTRATORA dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z ADMINISTRATOREM, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część IX Okres przechowywania danych osobowych

 1. ADMINISTRATOR przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym usługa została wykonana.
 1. ADMINISTRATOR przechowuje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo wycofania wyrażonej zgody albo w przypadku zdezaktualizowania się celu przetwarzania.
 1. W celu spełnienia wymogów zasady rozliczalności wynikającej z RODO, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym ADMINISTRATOR zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Część X. Zmiana Polityki prywatności

 1. W razie konieczności ADMINISTRATOR może zmienić postanowienia niniejszej Polityki prywatności.
 2. ADMINISTRATOR jest uprawniony do zmiany Polityki prywatności w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Polityki prywatności;
  2. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  3. usprawnienie działania SKLEPU;
  4. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
  5. zapobieganie nadużyciom;
  6. względy bezpieczeństwa;
  7. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  8. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
  9. zmiany redakcyjne.
 1. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ADMINISTRATOR, nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionej treści Polityki prywatności, w szczególności poprzez jego publikację na stronie SKLEPU.

Część XI. Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki prywatności, Użytkownik lub inna osoba otrzyma kontaktując się pod adresem e-mail kontaktowym wskazanym na stronie SKLEPU